اسپویلرها و بال

اسپویلرها نه تنها جلوه ای زیبا به خودرو میدهند بلکه برای شکستن اصطکاک ناشی از باد نیز بسیار کاربرد دارند