گلگیرها

معمولا گلگیها را نمیتوان بصورت مجزا تعویض کرد و بسته به انتخاب بادی کیت انتخواب میشوند.