صندوق

در صندوق عقب هم میتواند بطور جداگانه برای شما طراحی شود,بسته به دلخواه شما از فیبر کبن یا مواد پلیمیری