سپر عقب

برای داشتن یک بدنه بی عیب و نقص باید سپرهای پشت را هم در تناسب با چهره خودرو تغیر و در هماهنگی کامل با آن باشد