Tuning

شامل تغییر در عملکرد موتور خودرو برای بهتر شدن عملکرد آن خارج از استانداردهای اولیه کارخانه است برای عملکرد بهتر موتوری خودرو.تمامی این موارد با اضافه کردن و یا تغییر دادن قطعاتی از موتور انجام میگیرد.

خدمات

صافکاری و نقاشی

صافکاری و نقاشی

صافکاری و نقاشی

این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است

تیونینگ خودرو

تیونینگ خودرو

تیونینگ خودرو

این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است

خدمات دیزاین داخلی

خدمات دیزاین داخلی

خدمات دیزاین داخلی

این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است

خدمات رینگ و لاستیک

خدمات رینگ و لاستیک

خدمات رینگ و لاستیک

این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است

اکسسوری

اکسسوری

اکسسوری

این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است

ماشینهای تصادفی

ماشینهای تصادفی

ماشینهای تصادفی

این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است

خدمات صفر شویی

خدمات صفر شویی

خدمات صفر شویی

این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است

تعویض پلاک

تعویض پلاک

تعویض پلاک

این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است

میل بادامک

میل بادامک

میل بادامک

میله ای است که روی آن زایده هایی بادامی شکل موجود است و در یک حرکت دوار باعث تنظیم سوخت به داخل موتور میشود(بخار سوخت). در واقع میل میل بادامک تنظیم کننده زمان ورود سوخت به داخل موتور میباشد.میل بادامک با میل لنگ بصورت مستقیم درگیر است.

کلاچ

کلاچ

کلاچ

در حالت کلی کلاچ عبارت است از دو صفحه فلزی داخل موتور که شما با فشردن آن قدرت خروجی موتور را از چرخها جدا میکنید و این اجازه را پیدا میکنید تا دنده را عوض کنید.چون موتور ماشین همواره در حال کار است برای تغییر دنده و یا حرکت و توقف کردن و جدا کردن قدرت آن از چرخها نیازمند کلاچ هستی در غیر اینصورت ماشین پرش خواهد داشت.

سوالات متداول

این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است
این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است این یک متن نمونه است